ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВТЕЧНЕН ГАЗ ПРОПАН-БУТАН

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВТЕЧНЕН ГАЗ ПРОПАН-БУТАН

Scan this QR code with your phone or tablet to open https://yodi1-my.sharepoint.com/personal/office_yodi1_onmicrosoft_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=tBEu0Nsl6k3Nl%2fdrHx1yuzKjER2jkYQ2nAbwzNUSsPs%3d&docid=0eb04066300bb4fa5a83d5d413d2832fb

Общи положения

  1. Настоящите правила и инструкции са разработени на основание чл. 277 от КТ.
  2. Целта на правилата и инструкциите е да се осигури здраве и безопасност при работа.
  3. Правилата и инструкциите обхващат най-общите положения за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и са в съответствие с нормативните изисквания.

Правила и инструкции

 

Физични свойства на газа

Втечнения газ смес от пропан и бутан не е отровен. Пропан-бутанът е по-тежък от въздуха, поради това при евентуален пропуск вследствие на не добра херметизация се натрупва на пода, без да може да изтича от по-дълбоко лежащите помещения. При обикновена температура и повишено налягане пропан-бутанът не се втечнява.

 

Доставка на бутилките

1. Бутилките с втечнен газ се доставят от предприятието доставчик до потребителите.

2. Забранено е удрянето, хвърлянето и търкалянето на бутилките.

3. На неинструктирани лица не се разрешава да манипулират и пренасят бутилки.

4. При пренасяне на бутилките, същите да не се държат за редуцир-вентила или за вентила.

5. Не се разрешава съхраняването на повече от една бутилка.

 

Монтиране на бутилките и проверяване годността на инсталацията преди работа

6. Сваля се капачката и се проверява затворен ли е напълно вентилът на бутилката. Ако има пропуск на газ бутилката се връща обратно на доставчика.

7.При монтиране на редуцир-вентила да се осигури пълна херметизация, а на местата на свързване на маркуча с редуцир-вентила и газовия уред да се поставят скоби.

8. След монтиране на бутилката цялата инсталация се проверява задължително за херметичност, като се отваря вентилът на бутилката и се поставя сапунен разтвор на местата на свързването.

9. Забранено е да се ползва открит огън и други огнеизточници за проверка на херметичността на инсталацията.

10. При наличие на газ, което се познава по миризмата /подобно на чесън/ необходимо е веднага да се затвори вентила на бутилката, да се изгаси огъня и добре да се проветри помещението чрез създаване на течение. През това време в помещението да не се използват никакви източници, даващи искра /изключватели,звънци, електроуредите да се изключат общо от предпазителите - не от ключове, контакти, шалтери/.

11. Не се разрешава поставянето на бутилки в бани, близо до печки, радиатори и други нагряващи се тела или пряко слънчево облъчване.

12. Бутилката може да се употребява само в изправеноположение.

13. Минималното разстояние от бутилката до печката и от други нагреватели трябва да бъде един метър.

14. Не се разрешава ползването на бутилката без редуцир-вентила и отлепването на етикета й, на който са поставени данни и указания за правилното й ползване.

15. Задължително е да се употребяват само типови редуцир-вентили, бутилки и уреди, които са специално произведени за работа с пропан-бутан.

16. При съмнение за изтекъл газ преди да се запали горелката е необходимо да се провери дали вентилът на бутилката и кранчетата на газовия уред са затворени. В случай, че са отворени те се затварят и е необходимо да се проветри помещението.

17. За запалване на горелките на печката се отваря спирателния вентил, с което се осигурява приток на газ към горелките на печката.

19. През време на ползване на газовия уред същият не се оставя без контрол, защото в случай на угасване на пламъка при неизправност газът може да излезе в помещението, което е пожарна и здравословна опасност.

20. В случай, че се появяват пламъци при крана на горелката, вентилът на бутилката или редуцир-вентилът, да се спре притока на газ и да се съобщи на сервиз.

21. При по-голямо запалване в инсталацията да се вземат незабавно мерки за загасяването й с мокри одеала, вода и др. Същевременно се извиква противопожарната охрана.

22. След работа най-напред се затваря спиралния вентил на бутилката, след това кранът на горелката.

23. ЗАБРАНЕНО е всякакво затопляне на бутилката.

24. НЕГОДЕН за употреба е всеки уред за втечнен газ, чийто пламък показва жълти върхове. В този случай уредът да се спре и да се регулира от специалист.

25. Ремонтът или промяната на газовите уреди или  инсталации за втечнен газ не може да се извършва своеволно, а само от специалисти на сервизната база.

26. ЗАБРАНЕНО е използването на неизправни газови уреди и инсталации.