Oтказ да сключим договор със СТМ

Управителят ни отказва да сключим договор със СТМ, какви ще бъдат последствията за него и за мен като съвместяващ длъжността БЗР? Отговор:

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), работодателят носи изцяло отговорността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, независимо от задълженията на работещите по същия закон, както и от това дали тази дейност се осъществява от негови органи или е възложена на други компетентни служби или лица.(Чл. 14., ал. 2 от ЗЗБУТ). Едно от задълженията на работодателя, съгласно чл. 25, ал.1 от ЗЗБУТ (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г.) е да осигури обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. Когато за работодателя е практически невъзможно сам или в съдружие с други работодатели да създаде служба по трудова медицина, той сключва договор с регистрирана служба по трудова медицина. Право на работодателя е в този случай е да договаря конкретни параметри и цена на обслужването. В този смисъл, за неизпълнение на изискванията на ЗЗБУТ, отговорност носи работодателят, а не вие като длъжностно лице.